Styrelsen i Täby Sim

Täby Sims styrelse vald vid årsmötet i mars 2024

 

Ordförande:     

  • Miska Suves

Styrelseledamöter:

  • Åsa Halldén, Vice ordförande
  • Peter Edhäll, Kassör
  • Johanna Sevonen, Sekreterare
  • Anette Hällkvist
  • Fredrik Lilliesköld
  • Joakim Dymling
  • Tanja Karjanmaa

Styrelsens uppdrag är att bereda frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete, representera föreningen i olika sammanhang och tillse att verksamhetens beslutade aktivitetsplan och budget följs.

 

Styrelsen består av ordförande samt upp till 8 övriga ledamöter där både kvinnor och män är representerade. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

 

Styrelse träffas ca 10-12 gånger per år. Styrelsearbetet leds av ordföranden. Beslut som fattas noteras i styrelseprotokoll som finns arkiverade på Täby Sims kansli.

Åsa Halldén
Åsa Halldén
Styrelsen - Vice ordförande

Fredrik Lilliesköld
Fredrik Lilliesköld